Rezerwy: Klub odpowiedział na stanowisko Komisji ds. Nagłych PZPN

Logo Legia.Net

Marcin Szymczyk

Źródło: Legia Warszawa

22-06-2020 / 20:55

(akt. 22-06-2020 / 20:59)

W związku z dużym zainteresowaniem opinii publicznej i pojawiającymi się sprzecznymi informacjami dotyczącymi statusu sprawy, w imię transparentności klub opublikował treść korespondencji pomiędzy Komisją ds. Nagłych PZPN a Legią Warszawa dotyczącej wniosku klubu w sprawie uchylenia uchwały Warmińsko-Mazurskiego Związku Piłki Nożnej z dnia 18 maja br. dotyczącej zakończenia sezonu III ligi grupy I i zarządzenia niezwłocznego rozegrania zaległego meczu 17 kolejki. III ligi grupy I między Sokołem Ostróda a Legią II Warszawa.

- Wniosek Legii Warszawa do Komisji ds. Nagłych PZPN z dnia 1 czerwca 2020 r.

- Odpowiedź PZPN na wniosek klubu z dnia 16 czerwca 2020 r.

- Odpowiedź Legii na pismo PZPN z dnia 19 czerwca 2020 r.

 

Odpowiedź Legii na stanowisko PZPN:

Adresat: Pełnomocnik POLSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ

Do wiadomości:    KOMISJA DS. NAGŁYCH POLSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ, adres: ul. Bitwy Warszawskiej 1920 roku 7, 02-366 Warszawa (dalej: „Komisja ds. Nagłych”)

Nadawca: dr r.pr. JAKUB LASKOWSKI, Dyrektor ds. Prawnych i Administracji Sportowei LEGII WARSZAWA S.A., adres: ul. Łazienkowska 3, 00-449 Warszawa, e-mail: oraz (dalej: „Klub” lub „Legia Warszawa”)

Miejsce, data:    Warszawa, 19 czerwca 2020 r.

Szanowny Panie

działając w imieniu i na rzecz Legii Warszawa, na podstawie udzielonego mi pełnomocnictwa, w odpowiedzi na stanowisko Komisji ds. Nagłych zawarte w przesłanym przez Pana piśmie z dnia 16 czerwca 2020 r. (dalej: „Pismo’), przedstawiam poniżej stanowisko Klubu w niniejszej sprawie.

1. Klub podtrzymuje swoje stanowisko zawarte we wniosku z dnia 1 czerwca 2020 r., skierowanym do Komisji ds. Nagłych PZPN (dalej: „Wniosek").

2. Klub jest zaskoczony stwierdzeniem zawartym w Piśmie, jakoby Komisja ds. Nagłych „wnikliwie przeanalizowała” Wniosek i jego uzasadnienie. Zgodnie z posiadanymi przez Klub informacjami Wniosek oraz treść stanowiska Komisji ds. Nagłych zawartego w Piśmie nie były przedmiotem jakichkolwiek prac oraz konsultacji z jej wszystkimi członkami.

3. Niezależnie od powyższego, analizując treść Pisma trudno nie odnieść wrażenia, że twierdzenia w nim wyrażone są nie tylko wewnętrznie sprzeczne, ale przede wszystkim niezgodne ze Statutem PZPN oraz przepisami wewnątrzzwiązkowymi.

4. Komisja ds. Nagłych odrzuciła w opinii Klubu Wniosek bez jakiegokolwiek rzeczywistego uzasadnienia, tolerując niezgodną z przepisami związkowymi oraz szkodliwą dla Polskiej Piłki Uchwałę nr 2/3/Z/2020 z dnia 18 maja 2020 r. Zarządu Warmińsko-Mazurskiego Związku Piłki Nożnej (dalej: „Uchwała WMZPN”).

5. W szczególności błędnym oraz niemającym oparcia w przepisach związkowych oraz dotychczasowej praktyce decyzyjnej organów zarządczych PZPN jest twierdzenie Komisji ds. Nagłych zawarte w Piśmie, jakoby organizacja i prowadzenie rozgrywek III ligi grupy 1 należało do „samodzielnej i wyłącznej kompetencji” WMZPN, a PZPN (Zarząd PZPN oraz Komisja ds. Nagłych) nie posiada jakichkolwiek kompetencji w tym zakresie.

6. W tym miejscu należy także podkreślić, iż w dniu 12 marca br. Zarząd PZPN podjął suwerenną decyzję o zawieszeniu rozgrywek III ligi (decyzja podjęta bez udziału Warmińsko-Mazurskiego Związku Piłki Nożnej), podczas gdy w treści Pisma wskazano, że Zarząd PZPN nie ma jakichkolwiek kompetencji w zakresie organizacji i prowadzenia III ligi, a tym samym nie jest uprawniony do podjęcia jakiejkolwiek wiążącej decyzji w niniejszej sprawie.

Tym samym jeśli uznano, że Zarząd PZPN może jednostronną decyzją zawiesić rozgrywki III ligi oraz zmienić zasady ich organizacji, to tym bardziej należy uznać, że Zarząd PZPN (a tym samym Komisja ds. Nagłych) posiada właściwe kompetencje do pozytywnego rozpatrzenia Wniosku i zarządzenia rozegrania meczu 17. kolejki III ligi grupa 1 Sokół Ostróda - Legia II Warszawa.

7. [ORGANIZACJA I PROWADZENIE ROZGRYWEK III LIGI GRUPA 1 PRZEZ WMZPN]

7.1. Kompetencja wojewódzkich związków piłki nożnej do organizacji rozgrywek w III lidze zgodnie z art. 6 § 1 Statutu PZPN należy do zadań członków PZPN zleconych przez Zarząd PZPN, co zostało zresztą potwierdzone w szeregu innych przepisach wewnątrzzwiązkowych. Przypominamy, że między innymi:

(i) zgodnie z § 2 ust. 3 pkt a) Uchwały nr IX/140 z dnia 3 i 7 lipca 2008 r. Zarządu PZPN, Zarząd PZPN zdecydował, że rozgrywki seniorskie III ligi prowadzą związki piłki nożnej naprzemiennie;

(ii) zgodnie z Uchwałą nr IX/140 Zarząd PZPN określił w sposób szczegółowy zasady organizacji wszystkich rozgrywek w piłkę nożną, w tym rozgrywek III ligi prowadzonych przez wojewódzkie związki, jednocześnie przyznając Zarządowi PZPN na podstawie § 32 tejże uchwały uprawnienie o decydowaniu o wszelkich innych sprawach dotyczących rozgrywek, nieobjętych uchwałą;

(iii) zgodnie z przyjętym przez WMZPN Regulaminem Rozgrywek Piłkarskich o Mistrzostwo III ligi grupy 1 w sezonie 2019/2020 rozgrywki prowadzone są w oparciu o odpowiednie przepisy PZPN, a wszelkie protesty i odwołania dotyczące organizacji i przebiegu rozgrywek w drugiej instancji rozpatruje Komisja ds. Rozgrywek i Piłkarstwa Profesjonalnego PZPN;

(iv) zgodnie z § 1 ust. 1 Uchwały nr XI/285 z dnia 22 listopada 2013 r. Zarządu PZPN, Zarząd PZPN zdecydował o podziale od sezonu 2016/2017 rozgrywek o mistrzostwo III ligi na cztery grupy, przydzielając do każdej z nich zespoły z wybranych przez Zarząd PZPN wojewódzkich związków piłki nożnej, a także o sposobie wyłaniania związku wojewódzkiego prowadzącego w danym sezonie rozgrywki;

(v) zgodnie z Uchwałą nr X/174 z dnia 12 października 2015 r. Zarządu PZPN, Zarząd PZPN ograniczył uprawnienie wojewódzkich związków w zakresie możliwości prowadzenia rozgrywek III ligi, a także dokonał w sposób bezpośredni zmian w zakresie organizacji i prowadzenia rozgrywek III ligi;

(vi) w komunikacie z dnia 12 maja 2020 r. zamieszczonym na stronie internetowej pzpn.pl Zarząd PZPN poinformował, że postanowił, iż „decyzje dotyczące wznowienia lub zakończenia rozgrywek III ligi piłki nożnej mężczyzn w sezonie 2019/2020 oraz zasad spadków i awansów, podejmą Wojewódzkie Związki Piłki Nożnej, które w bieżącym sezonie odpowiadają za prowadzenie rozgrywek”, a także podjął decyzję o przejęciu przez PZPN zarządzania rozgrywkami III ligi w czerwcu 2021 roku.

7.2. w świetle powyższego, całkowicie niezrozumiała jest postawiona w Piśmie teza, jakoby kompetencja do prowadzenia rozgrywek III ligi grupa 1 stanowiła wyłączne i samodzielne uprawnienie WMZPN jako stowarzyszenia, któremu przysługują „jemu tylko właściwe kompetencje”.

7.3. W opinii Klubu, w oparciu o choćby powyżej przytoczone obowiązujące przepisy związkowe, jest wprost przeciwnie. WMZPN jako podmiot prowadzący rozgrywki jest zobowiązany do przestrzegania Statutu PZPN oraz innych regulacji wewnątrzzwiązkowych jako członek PZPN, a Zarząd PZPN (a w konsekwencji także Komisja ds. Nagłych) posiada uprawnienia nadzorcze i kontrolne wynikających ze Statutu PZPN.

7.4. PZPN jest polskim związkiem sportowym w rozumieniu ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie, posiadającym monopol w organizowaniu i prowadzeniu współzawodnictwa sportowego w jedenastoosobowej piłce nożnej na terytorium Polski (zgodnie z piramidą normatywną regulacji w sferze piłki nożnej), co potwierdza choćby art. 4 § 1 Statutu PZPN. Stąd też jakikolwiek inny podmiot, w tym wojewódzki związek piłki nożnej, nie posiada autonomicznej, niezależnej od PZPN kompetencji do organizacji oficjalnych, seniorskich rozgrywek piłkarskich w piłce jedenastoosobowej.

7.5. Jak wynika bezdyskusyjnie z przytoczonych powyżej uchwał Zarządu PZPN, Zarzad PZPN dotychczas również podzielał takie stanowisko, przyjmując liczne regulacje wpływające bezpośrednio na zasady organizacji i prowadzenia rozgrywek. Co więcej, zgodnie z komunikatem Zarządu PZPN z dnia 12 maja 2020 r. Zarząd PZPN uznaje, że posiada uprawnienia do pozbawienia wojewódzkich związków piłki nożnej prawa do organizacji i prowadzenia rozgrywek III ligi.

7.6. Zgodnie ze Statutem PZPN (art. 6 § 2 i 3 oraz art. 19 Statutu PZPN) do obowiązków wszystkich członków PZPN należy przestrzeganie przy realizacji swoich funkcji postanowień statutów, przepisów, wytycznych i decyzji PZPN, a PZPN sprawuje kontrolę nad swoimi członkami w tym zakresie. Uznanie, że PZPN nie ma kompetencji do egzekwowania obowiązków, które powierzył swoim członkom w zakresie organizacji i przebiegu rozgrywek, jest błędne i sprzeczne z art. 6 § 4 w zw. z art. 19 § ust 1 pkt. 1 Statutu PZPN, z którego wynika, że członkowie PZPN zobowiązani są do przestrzegania decyzji oraz wytycznych PZPN w celu zapewnienia respektowania zasad wynikających ze Statutu PZPN.

7.7. Organy PZPN posiadają funkcję kontrolną nad organizacją rozgrywek III ligi (vide funkcja Komisji ds. Rozgrywek i Piłkarstwa Profesjonalnego PZPN jako drugiej instancji w sprawach organizacji i przebiegu rozgrywek czy też Komisji Dyscyplinarnej PZPN jako drugiej instancji w sprawach dyscyplinarnych), dlatego też jest niezrozumiałym dlaczego w wybranych arbitralnie przez Komisję ds. Nagłych sprawach, np. jak ta będąca przedmiotem Wniosku, funkcja ta Zarządowi PZPN oraz Komisji ds. Nagłych, pomimo uprawnień wynikających bezpośrednio z wewnętrznych regulacji piłkarskich, wyjątkowo nie przysługuje.

7.8. Obowiązki członków PZPN w zakresie zadań zleconych dot. organizacji i przebiegu rozgrywek zostały określone w art. 19 Statutu PZPN, z którego wynika, że WMZPN zobowiązany jest m.in. do (i) dbania o dobre imię PZPN oraz właściwy klimat wokół polskiej piłki nożnej, (ii) przestrzegania, na podstawie własnych postanowień statutowych, zasad uczciwości, integralności i ducha sportowego wyrażających idee fair-play oraz (iii) dbania o poziom moralno-wychowawczy, etyczny i sportowy. W wyniku braku poszanowania wartości, o których mowa powyżej, Zarząd WMZPN podjął decyzję naruszającą szereg przepisów związkowych, w tym Statut PZPN oraz Zasady Etyki PZPN, które to naruszenia zostały przez Klub szczegółowo opisane we Wniosku.

7.9. Ponadto, należy zauważyć, że zgodnie z wyjaśnieniami Komisji ds. Nagłych zawartymi w Piśmie, Zarząd WMZPN podjął decyzję niezgodną z wytycznymi PZPN wystosowanymi przez Prezesa PZPN w dniu 22 maja 2020 r., co na podstawie art. 19 § 1 ust. 1 Statutu PZPN należy również uznać za naruszenie obowiązku członka PZPN w zakresie przestrzegania wytycznych PZPN.

7.10. w świetle powyższego należy przyjąć, że WMZPN prowadzi rozgrywki III ligi jako zadanie zlecone przez Zarząd PZPN swojemu członkowi, a wykonując tak powierzone przez Zarząd PZPN kompetencje zobowiązany jest do przestrzegania obowiązków członkowskich wynikających z przepisów przyjętych przez PZPN.

8. [KOMPETENCJE ZARZĄDU PZPN ORAZ KOMISJI DS. NAGŁYCH DO ROZPATRZENIA WNIOSKU]

8.1. Zgodnie ze Statutem PZPN naruszenie wyżej wymienionych obowiązków członkowskich skutkować powinno odpowiedzialnością przewidzianą w Statucie, w szczególności w zakresie odpowiedzialności organizacyjno-członkowskiej, o której mowa w art. 39 Statutu PZPN, co zgodnie z treścią Pisma potwierdza właściwość Zarządu PZPN do rozpatrzenia Wniosku.

8.2. Nie ulega wątpliwości, że Zarząd WMZPN naruszył Statut PZPN oraz przepisy wewnątrzzwiązkowe w zakresie kluczowego obowiązku organizacyjno-członkowskiego jakim jest uczciwe i zgodne z duchem fair-play prowadzenie rozgrywek III ligi grupy 1. Nie powtarzając zarzutów opisanych szczegółowo we Wniosku należy pamiętać, że przepisy piłkarskie pełnią rolę służebną wobec sportu, będącego zawsze na pierwszym miejscu. Nie ma przepisu obowiązującego w szeroko rozumianych strukturach PZPN, który przemawiałby bardziej za decyzją przy tzw. zielonym stoliku niż za rozstrzygnięciem kwestii sportowych na boisku.

8.3. Klub nadal podtrzymuje swoje stanowisko zawarte we Wniosku, że na podstawie art. 4 Uchwały Zarządu PZPN nr 111/42 z dnia 12 marca 2020 r. Zarząd PZPN upoważnił Komisję ds. Nagłych do podjęcia działań w pilnych sprawach z zakresu oficjalnych rozgrywek piłkarskich na terytoriom RP związanych z wprowadzeniem stanu epidemii, w tym do podjęcia decyzji żądanych przez Klub w ramach Wniosku. Inaczej trudno byłoby uzasadnić, dlaczego i na jakiej podstawie regulaminowo-prawnej Komisja ds. Nagłych uznała się za właściwą do arbitralnego przyznania awansu do II ligi klubowi Hutnik Kraków, pomimo niezajęcia przez klub z Krakowa dającego awans do wyższej klasy rozgrywkowej miejsca w ostatecznie zrewidowanej i zatwierdzonej przez Lubelski Związek Piłki Nożnej tabeli III ligi grupa 4.

8.4. Na końcu przypominamy Komisji ds. Nagłych, że zgodnie z art. 1 ust. 2 Uchwały nr 111/42 z dnia 12 marca 2020 r. Zarządu PZPN, Zarząd PZPN postanowił, że „Rozgrywki III ligi i pozostałych klas rozgrywkowych pitki nożnej i Futsalu, kobiet i mężczyzn, wszystkich kategorii wiekowych zostają zawieszone do dnia 29 marca 2020 r. włącznie". W tym kontekście tym bardziej Klub nie jest w stanie zrozumieć i przyjąć argumentacji zawartej w Piśmie o braku kompetencji Zarządu PZPN oraz Komisji ds. Nagłych w zakresie wskazanym we Wniosku, podczas gdy 3 miesiące wcześniej Zarząd PZPN taką swoją kompetencję dostrzegł i podjął arbitralną decyzję właśnie w sprawach organizacyjnych dotyczących rozgrywek III ligi grupy 1.

W związku z powyższym Klub zwraca się o niezwłoczne rozpatrzenie Wniosku przez Komisję ds. Nagłych na podstawach prawnych w nim wskazanych, a w przypadku uznania, że wyłączną decyzję w tym zakresie może podjąć Zarząd PZPN, Klub wnosi o pilne rozpatrzenie wniosku Legii Warszawa złożonego do Zarządu PZPN w dniu 16 czerwca 2020 r. w taki sposób, aby Zarząd PZPN niezwłocznie uchylił lub zażądał uchylenia Uchwały WMZPN oraz wyznaczył lub zażądał od WMZPN wyznaczenia terminu zaległego Meczu wykorzystując w tym zakresie kompetencje, o których mowa w art. 39 Statutu PZPN.

Z wyrazami szacunku,

dr r.pr. Jakub Laskowski
Dyrektor ds, Prawnych i Administracji Sportowej Legii Warszawa S.A.

Komentarze (52)

Komentarze osób zarejestrowanych pojawiają się w tym artykule automatycznie. Komentarze osób niezalogowanych wyświetlą się po zatwierdzeniu przez moderatora.

Zaloguj się, by móc oceniać komentarze.

Punkty

1063

Ranking miesiąca
#11094
Ranking ogólny
#1094
Porucznik
 • 1 / 0
Tu sie nic dobrego dla nas nie wydarzy, niestety.
Ogłoszono przerwanie i zamknięcie rozgrywek.
Czy zgodnie z prawem? To się okaże.
Jedyne o co będzie można walczyć to jakieś odszkodowanie jeśli będą ku temu podstawy.
Także chyba najlepiej przygotowywać się do następnego sezonu.
I wygrać go w cuglach.
Generał dywizji
 • 1 / 0
Otóż to.
Generał dywizji
 • 1 / 0
Trzymam kciuki za powodzenie tej akcji, ale obawiam się, że papierem betonu nie skruszymy.
LÈEX͓̽I.NÈT - świettny projjekt dla dorosłych, którzzy chcą znalezć partnera do seksu
Generał dywizji
 • 1 / 0
Nie da się gnoja zbanować?
Generał dywizji
 • 1 / 0
Zmienia ciul nicki,
jak rękawicki...
Pułkownik
 • 2 / 0
Tak to właśnie jest gdy ktoś bezmyślnie podejmuje decyzje.
Legia ma obietywnie rację a głąby ze związku nie bardzo wiedzą co z tym fantem zrobić.
Musimy odczekać...
Marszałek Polski
 • 0 / 0
My — odczekać; oni — odszczekać.
Kapral
 • 0 / 0
Coś w tym jest. Nigdy nie rozumiałem idei generowania tego typu problemów.
Generał brygady
 • 2 / 0
Nie odpuszczajmy. Walczmy o swoje Legio.
Generał broni
 • 8 / 1
A PZPN na to, nie mamy pańskiego płaszcza i co mi pan zrobi?
Ja pamiętam jakie było oburzenie na stwierdzenia nagrane w podsłuchach o "państwie teoretycznym" i o "c.uj d.pa i kamieni kupa".
Ile to się wtedy wylało pomyj na głowy autorów stwierdzeń. A dzisiaj widzimy że tupet wystarczy, żeby zamienić przepisy, prawo a nawet konstytucję. To jest kuwa powszechne. Wystarczy że Boniek uzna coś za NORMALNE i ..uj z przepisami logiką i interesem polskiej piłki. I tak jest ze wszystkim, ktoś coś uznaje za NORMALNE albo NIENORMALNE i całą pracą prawników można sobie d.upę podeprzeć, bo ktoś lepiej wie że to NIENORMALNE.
Kulturę prawną mamy na poziomie krajów Trzeciego Świata i to niestety wychodzi jak goła d.upa zza krzaka przy wielu okazjach.
Marszałek Polski
 • 3 / 0
A my na to:

Istotne jest, że nawet ogłoszenie, iż dana restauracja nie odpowiada za garderobę klientów, w żaden sposób nie zwalnia przedsiębiorcy świadczącego usługi gastronomiczne od odpowiedzialności w przypadku kradzieży. Takie stanowisko zajął Sąd Najwyższy w uchwale z 16 grudnia 1977 r. (sygn. akt III CZP 94/77). Istnienie takiej regulacji uzasadnione jest koniecznością zapewnienia przez przedsiębiorcę będącego profesjonalistą bezpiecznych warunków do zdjęcia okrycia wierzchniego w trakcie spożywania posiłków, a także dbałością oraz troską o mienie klientów.

(Odsyłacz do źródła poniżej.)
Generał broni
 • 5 / 0
Czy kogoś jeszcze dziwi, że na takim zabagnionym gruncie rodzi się korupcja, kolesiostwo i cwaniactwo? Kiedyś słuchałem wykładu dyr. Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju, jego zadania to - EBOR promuje rozwój sektora prywatnego w państwach urzeczywistniających zasady demokracji wielopartyjnej, pluralizmu oraz gospodarki rynkowej celem przyspieszenia niezbędnych zmian strukturalnych w krajach przeprowadzających transformację, czyli mówiąc kolokwialnie patrzy na ręce rządzącym w krajach członkowskich.
Otóż ten dyr. stwierdził że wszędzie tam gdzie jest wysoka korupcja przepisy są ustalane tak, żeby można je było stosować uznaniowo. Innymi słowy żeby jakiś polityk mógł "zinterpretować" twórczo przepis a to znaczy, że jakiś biznes musi do niego przyjść i "się porozumieć". Płaszczyzna porozumienia chyba jest jasna dla wszystkich?
Otóż działanie wielu przepisów w Polsce ma dokładnie taki charakter, w tym przypadku piłkarskich. Idą wybory i korupcją pewnie nie jest kasa, ale głosy wyborcze. A wszystko polane grubą warstwą frazesów o reformowaniu piłki.
Najbardziej mnie dziwi, że większość ludzi wie o co chodzi ale milczy, bo się nie chcą wychylać.
Może to porównanie na wyrost, ale jest pewna analogia. po czasach nazistowskich w Niemczech, ktoś sformułował taką myśl - żeby zło zwyciężyło, wystarczy że większość uczciwych ludzi będzie milczała i niczego nie zrobi. My jesteśmy mistrzami odwracania głowy i kota ogonem.
Generał broni
 • 3 / 0
A oni na to.
Że to jest społecznie nie sprawiedliwe zwalać ciężar odpowiedzialności na szatniarza, który zarabia mało a ma na utrzymaniu rodzinę. A przecież po knajpach chodzą ludzie zamożni, to chyba ich stać żeby sobie kupić inną kapotę.
PS
Nawet chyba przypadkiem trafiłem w styl argumentacji niejakiego Kotasa. Po fakcie to zauważyłem, bo argumenty Kotasa są stosowane powszechnie nawet na poziomie najwyższych władz państwowych.
Resztki zagranicznego kapitału niedługo się stąd ulotnią, a poważnego polskiego nie ma, najwyżej oligarchia jakaś szczątkowa będzie.
Marszałek Polski
 • 1 / 0
Czyli:
(i) szatniarz jest profesjonalistą, gdyż pobiera za wykonywaną pracę wynagrodzenie,
ale — wicie, rozumicie — tak naprawdę
(ii) profesjonalistą nie jest, gdyż nie odpowiada za jakość wykonywanej pracy.
Generał broni
 • 2 / 0
Zmierzamy szybką drogą do oligarchizacji kraju, ale natura oligarchii polega na tym, że ona niczego nie tworzy tylko żeruje na budżecie państwa, czyli naszych podatkach. A to 500 mln zł dostaną za kolekcję a potem je wyprowadzą za granicę i ogłoszą upadłość, a to respiratorki za 250 mln opylą, a to bank szantażem przejmą. Temu ma właśnie służyć gibkie prawo z posłusznymi sądami.
To się nazywa demokracja hybrydowa, bo niby wszystkie instytucje prawa są, ale działają na gwizdek. A formalnie niech ktoś zarzuci niepraworządność. Przecież prokurator rozpatrzył, sąd umorzył a trynunał stwierdził że wszystko działa zajefajnie. Demokracja działa.
Marszałek Polski
 • 0 / 0
Zastanawiam się, czy nie lepiej w tym wypadku używać określenia „system hybrydowy” lub nawet może „reżim hybrydowy”, gdyż — o ile dobrze pamiętam — istnieje tradycja określania mianem właśnie „demokracji hybrydowej” na przykład Konfederacji Szwajcarskiej...
Generał broni
 • 1 / 0
Określenie demokracja hybrydowa, została zaczerpnięte od wojny hybrydowej która trwa chociaż formalnie nie została ogłoszona. Z demokracją jest odwrotnie, formalnie jest a w rzeczywistości jej nie ma.
W dniu 18 lipca jest zaplanowany mecz 1/4 Finału okręgowego Pucharu Polski Śniardwy Orzysz - Sokół Ostróda.
Moje pytanie: jak to jest że Sokół nie może rozegrać meczu z Legią ale może zagrać w pucharze? Już im pandemia nie będzie przeszkadzać?
Może w takim razie ustawimy zaległy mecz na 25 lipca, w końcu i tak rozgrywki ligowe w Polsce nie rozpoczną się wcześniej niż w sierpniu.
Marszałek Polski
 • 0 / 0
Jest przykaz "zostawić tak jak jest" przy ogólnym poklasku osób które pierwsze by szczekały gdyby to było w drugą stronę
Marszałek Polski
 • 0 / 0
Czarno na białym:

Art. 4 – Członkostwo PZPN w FIFA i UEFA
[...]
§ 2. PZPN jest członkiem FIFA i UEFA, w związku z czym Związek, a także jego ligi, kluby, zawodnicy i działacze piłkarscy zobowiązują się do:
a) przestrzegania zasad lojalności, uczciwości i sportowej postawy jako realizacji idei fair play,
[...]
e) kierowania sporów o prawa majątkowe lub sporów o prawa niemajątkowe mogących być przedmiotem ugody do Piłkarskiego Sądu Polubownego PZPN, zaś innych sporów o charakterze krajowym, wynikłych lub związanych ze stosowaniem Statutu lub innych przepisów związkowych wyłącznie do niezależnego i bezstronnego sądu arbitrażowego działającego zgodnie z prawem powszechnym, chyba że prawo krajowe stanowi inaczej.
Przestańcie już mielić ten temat bez końca. I tak nie wygramy tego.
Od czego niby jest ten cały PZPN: od rozstrzygania sporów? od pilnowania przepisów? od kiedy?
To od zawsze jest i był skansen dla "leśnych dziadków", "swoich ludzi", "delegatów z terenu" itd. I najlepsze prawnicy, najlepsze pisma tego nie zmienią, bo nie potrafią ich przeczytać ze zrozumieniem, podobnie jak przepisów które sami tworzą.
A ich i tak żadne prawo nie obowiązuje, bo to polska odnoga struktury mafijnej znanej jako UEFA. Więc robią co chcą.
Człowieku małej wiary...
Kapitan
 • 2 / 0
Wypunktowany brak kompetencji w PZPN, a także pokazany pięknie mechanizm mafijny...
eLo
Dobrze napisane. Nie mozna miec kompetencji a potem ich nagle nie miec. Nie rozumiem dlaczego tak trudno zdecydowac o rozegraniu zaleglego meczu...
Odpowiedź na Twoje pytanie jest prosta: Sokół który otrzymał awans przy zielonym stoliku boi się że na boisku by go stracił - w 2 pierwszych kolejkach rundy wiosennej Sokół zdobył cały 1 pkt.
Tak, ale tu chodzi bardziej o PZPN, ktory raz "moze" a inny raz "nie moze".
Bardzo chciałbym nie mieć racji w tej kwestii,ale sądzę, że im dłużej trwa ta przepychanka tym bardziej oddala nas od pozytywnego dla nas zakończenia. Szkoda rezerw, wina leży ewidentnie po stronie PZPN, ale jak to mówią: jest oddzielny cmentarz dla tych,którzy mieli pierwszeństwo.
Na razie jest (jak już pisałem) tak jak z tym płaszczem...
Podpułkownik
 • 2 / 0
Niestety kolego masz racje.
Odwlekają sprawe żeby ucichła i chyba czekają aż Legia odpuści temat
~Johny Prorok
 • 0 / 0
SZACH i MAT!!!
Generał
 • 0 / 0
Jasno i czytelnie wykazaliśmy, że złamano przepisy i w razie kolejnej odmowy zostają drogi sądowe, gdzie wygramy w cuglach.
LEGIA Walcząca LEGIA Walcząca do Końca.
Poza tym że Dariusz Mioduski jest bardzo doświadczonym i dobrym prawnikiem, Legia ma również bardzo silną obsługę prawną w osobie dr. Laskowskiego. No i teraz co to towarzystwo na folwarku pana na włościach PZPN jest są w stanie sensownego odpowiedzieć?
Myślę, że coś w stylu jak z tym płaszczem...
Generał broni
 • 1 / 0
Dokładnie tak Panowie .
Marszałek Polski
 • 0 / 0
À propos płaszcza:

https://prawo.gazetaprawna.pl/artykuly/1429112,rzeczy-zostawione-w-szatni-odpowiedzialnosc-umowa-przechowania-restauracja.html
wojna(?) z PZPN - ok. Miejmy nadzieję na wsparcie tych co o barwach tak ładnie pisali. I o miłości do Klubu.
Zobaczymy już od najbliższego meczu - czy panowie z gwizdkiem (podlegający bezpośrednio PZPN) nie zawalczą o mistrzostwo dla Amiki (bo dla Piasta to byłoby zbyt czytelne).
Generał dywizji
 • 1 / 0
Prawnicy sobie pogadają, popiszą opinie prawne, wytoczą stosowne dla swojego stanowiska paragrafy i ... karawana pójdzie dalej.
A meczu jak nie było, tak nie będzie... Z ewentualnym awansem możemy się w tym sezonie pożegnać...
Generał broni
 • 0 / 0
Właśnie tak się dzieje ,czas umyka nieubłaganie .
Generał dywizji
 • 0 / 0
Jak już wielokrotnie pisałem. Ten temat nie obchodzi nikogo. Poza nami oczywiście!
Pamiętajcie, dziś my, jutro np. Kurnik, a po jutrze może nawet Rzeka.
Przecież tam nie ma nikogo kto by to był w stanie przeczytać a co dopiero zrozumieć...

Zresztą sam dr. Laskowski pisze o tym w pkt.2...

Zamiast zajmować się Kante trybuny powinny w sobotę zająć się WMZPNem , Sokołem a zwłaszcza dyrektorem - o wdzięcznym do transparentow nazwiskiem - Kotasem.
Generał dywizji
 • 0 / 0
Wojtunio, trybuny to lepiej niech zajmą się kibicowaniem a nie panami na "K"!
Co do zasady masz rację ale panu na k pozdrowienia należą się jak mało komu.

Za to co robi a zwłaszcza jak się wypowiada.
No i miernoty z PZPNu zostali zaorani :) i dobrze! Nie odpuszczać!
Niestety, ale - jak to nazwałeś - zaoranie niekoniecznie wystarczy, by podjęto decyzję, która nas usatysfakcjonuje... Choć chciałbym się mylić.
~mietek
 • 0 / 0
@MartinMix: Pismo bardzo solidnie napisane, z jednym małym wyjątkiem. Granie casusem Hutnika jest drażnieniem PZPN, który wie, że najpierw pozwolił na samowolkę działaczom lubelskim, a potem próbował naprawiać błąd podejmując dziwaczną decyzję.

Wkrótce zacznie się proces licencyjny. Jakoś coś mi szepce do ucha, że z I grupy III ligi może nie awansować nikt, gdyby Sokół nie dostał licencji. Bo PZPN po raz kolejny będzie naprawiał błędy (tym razem swoje) i stwierdzi, że nie zrobi II ligi z nieparzystą liczbą drużyn.
Też myślę że to nicnie da, ale chociaż malutką odrobinę satysfakcji mi Pan Laskowski zapewnił, że wielkie głowy z PZPNu będą musiały się teraz pożądanie napocić, żeby tą sprawę zatuszować/jakoś ją zamknąć.
Niewielkie to pocieszenie, ale zawsze...
A yebać ich wszystkich.
I takie pismo należy ostatecznie wystosować ;-) Krótkie i treściwe :-) Tylko zamiast ich dać was i można słać :-)
Pozdrawiam